20.04.2006 : Οικονομικά πακέτα
 
Έγινε η παρουσίαση των νέων οικονομικών πακέτων για τους νέους πελάτες της εταιρίας μας σχετικά με τ...
 
 
19.04.2006 : Η νέα μας ιστοσελίδα
 
Δημιουργήθηκε μετά από εντατικό προγραμματισμό και μελέτη η νέα μας ιστοσελίδα. Η παρουσία μας στο δ...
 
ΕΔΡΑ
Αισώπου 9 Θεσσαλονίκη - ΤΚ 54627
Τηλ: 2310.511.955
E-mail: info@akritidislazaros.gr
 
 Η εταιρία μας παρέχει τις ακόλουθες λογιστικές - φοροτεχνικές υπηρεσίες (οπως ορίζονται από το ΠΔ υπ.αρ. 340)
 
 
 
Ενημέρωση και τήρηση φορολογικών βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
 
 
 
 
 
Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών στοιχείων και καταστάσεων καθώς και η επιμέλεια εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις φορολογικές και οικονομικές αρχές.
 
 
 
 
 
Oρθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και κλαδικώv.
 
 
 
 
 
Eποπτεία και εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων και ο έλεγχος της τυπικής επάρκειας και ακρίβειας των στοιχείων και παραστατικών.
 
 
 
 
 
Κατάρτιση των ισολογισμών και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιχειρήσεων και οργανισμών.
 
 
 
 
 
Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων προς τις Δημόσιες Αρχές όπως και σύνταξη, υπογραφή και υποβολή μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας.
 
 
 
 
 
Mηνιαία ενημέρωση της Οικονομικής Πορείας της Επιχείρησης.
 
 
 
 
 
Προγραμματισμό για πραγματοποίηση Αποδοτικών Επενδύσεων και Αποτελεσματική Διαχείρηση των Κεφαλαίων σας.